Reglementen & Statuten

BAANREGLEMENT

Doel van het reglement:
De optimale verdeling van speel- en wachttijden tussen de leden die op het park aanwezig zijn en wensen te spelen. Plus wat voorschriften voor tenniskleding en baanonderhoud.
Reservering speeltijd:
1. De banen kunnen door de speler/speelster via het elektronisch afhangsysteem per half uur worden gereserveerd voor een enkelpartij en per drie kwartier voor een dubbelpartij. Alle spelers moeten hun ledenpas invoeren. Voor alle duidelijkheid: indien vier spelers willen dubbelen, maar slechts twee of drie spelers hun pasje bij zich hebben, kan een baan maar voor een half uur worden gereserveerd.
2. De ledenpas, tevens kwitantie voor contributiebetaling, kan aan het begin van het seizoen op een jaarlijks aan te kondigen tijdstip en plaats bij de ledenadministratie in ontvangst worden genomen.  De ledenpas wordt pas afgegeven als de contributie is betaald en een afspraak is gemaakt over de kantinediensten of een andere dienst voor de vereniging.
3. De ledenpas is op naam en persoonlijk. Het is niet toegestaan om met andere dan de eigen ledenpas een baan te reserveren.
4. Wanneer men zijn of haar ledenpas is kwijtgeraakt, moet men dit onmiddellijk bij de ledenadministratie melden. Deze zorgt dan tegen betaling van 5 euro voor een nieuwe pas.
5. Men kan een baan alleen reserveren als men op het park aanwezig is.
6. Geldigheid van reservering is tot 5 minuten na de gereserveerde aanvangstijd.
7. Senioren en jeugdleden vanaf 18 jaar kunnen alle banen afhangen tot 23.00 uur. Junioren hebben dezelfde rechten en plichten als de andere leden. Junioren tot en met 11 jaar kunnen echter na 19.00 uur niet meer afhangen. Junioren van 12 tot en met 17 jaar kunnen na 19.00 uur slechts afhangen op de banen 3, 4, 7 en 8. (Zie ook punt 13)
8. De ledenpas kan, bij ongeoorloofd gebruik, door het bestuur worden ingenomen.
9. Niemand, uitgezonderd bestuursleden, mag ingrijpen in geval van geconstateerd onreglementair afhangen.
10. Indien men op de baan aanwezig is en deelneemt aan georganiseerde activiteiten, zoals een toernooi en competitie, is het niet toegestaan met de ledenpas een baan voor een ander tijdstip te reserveren. 
11. Het zogenaamde ‘doorhangen’ is verboden. Een eenmaal ingestelde tijd in het afhangsysteem mag niet worden gewijzigd.
12. Indien een lid iemand wil introduceren, kost dat 5 euro voor een sr-introducé en 2,50 euro voor een jr-introducé. Dit moet vooraf worden gemeld bij de ledenadministratie waar vervolgens aan de pas van het introducerend lid een gastspeler wordt gekoppeld. Het TVN-lid moet zijn speelpas tweemaal door de paslezer halen bij het afhangen: eenmaal voor zichzelf en eenmaal voor de gastspeler.
13. Tijdens toernooien, competitie, speciale clubactiviteiten en tennisles zijn voor het afhangen minder banen beschikbaar. Ook ’s winters kunnen minder banen beschikbaar zijn of kan het park zelfs helemaal gesloten zijn.
Tenniskleding
1. Men is verplicht het tennisspel op de banen te beoefenen in tenniskleding.
2. Indien de temperatuur of andere weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, is het toegestaan over de onder 1. genoemde tenniskleding beschermende sportkleding, zoals een trainingspak of  sportjack te dragen.
3. De banen mogen uitsluitend worden betreden met tennisschoenen die geschikt zijn voor de ondergrond waarop gaat worden gespeeld.
Baanonderhoud
1. De spelers/speelsters moeten nadat zij hebben gespeeld, de baan slepen. Dit dient te geschieden in de eigen speeltijd. Het is aan te bevelen de gravelbaan te sproeien vóór aanvang van het spelen als de baan erg droog is.
2. Beschadigingen aan banen en/of materialen, evenals het zoekraken van materialen, moeten direct worden gemeld aan de onderhoudscommissie.

Het Bestuur
Januari 2014
------------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of onderhoudscommissie. Tijdens het spelen op de baan is tenniskleding voorgeschreven (tenzij anders door het bestuur en/of onderhoudscommissie aangegeven).
Artikel 2.
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris door te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen voor 10 maart van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het zomerseizoen).
Artikel 3.
Ieder seniorlid is verplicht minimaal 3x per jaar een dienst te vervullen in het belang van de vereniging. Het is mogelijk zelf voor een plaatsvervanger te zorgen. Leden die in het kalenderjaar 75 jaar worden, zijn van de verplichting vrijgesteld. Leden die weigeren aan de verplichting te voldoen, kunnen worden beboet, geschorst of geroyeerd.
Artikel 4.
De leden hebben het recht om bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

VERGADERINGEN
Artikel 5.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 6.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste 7 dagen vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
Artikel 7.
Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 8.
Een besluit van of  benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een punt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 16 leden 9 en 10 van de statuten.
Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen, of een zodanig benoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, blanco stemmen daaronder niet begrepen, en naar aanleiding van een voorstel dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding door de vereniging.
Artikel 9.
De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de verzending der convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 10.
Alle op de agenda ener vergadering voortkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, welke rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vijf andere leden.

COMMISSIES
Artikel 11.
De algemene vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.
Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk  tegenover de instantie die hen heeft benoemd.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd.
De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
Artikel 12.
De commissie, als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar. Aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een der commissieleden diens plaats zal innemen.
Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

BESLUITVORMING 
Artikel 13.
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
Artikel 14.
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes.
Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van een stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
Artikel 15.
In geval van verkiezing wordt over ieders benoeming apart gestemd.
Door de algemene vergadering kan slechts een persoon worden gekozen die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR
Artikel 16.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag  niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van de bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschiedt in de eerste algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat.
Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.
Artikel 17.
In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.
Artikel 18.
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR
Artikel 19.
Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een overzichtelijke administratie bij te houden van:
a.         de namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen.
b.         presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en van vergaderingen van het bestuur.
c.         de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt.
Artikel 20.
Het bestuur is bevoegd zelfstandig te beslissen over onvoorziene, noodzakelijke uitgaven, die lager zijn dan tien procent van de voor dat jaar geldende begroting. Voor uitgaven die boven die norm uitkomen, is toestemming van de algemene ledenvergadering nodig (zie statuten, artikel 10, lid 3c).

AANMELDINGSFORMULIER
Artikel 21.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 15 lid 1 van de statuten, moeten worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en –datum, telefoonnummer en e-mailadres.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 22.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen het door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 23.
Aldus vastgesteld op de algemene vergadering op 29 januari 2009
------------------------------

STATUTEN

NAAM EN OPRICHTINGSDATUM
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam  TENNISVERENIGING NUMANSDORP  en is opgericht op vijfentwintig januari negentienhonderd tweeënzeventig.
ZETEL
Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Numansdorp.
DOEL
Artikel 3.
 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport
 2. Zij tracht dit doel o.m. te bereiken door:
a.   Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b.   Het vormen van een band tussen haar leden;
c.   Het maken van propaganda voor het tennisspel;
d.   Het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging:
“Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond” (hierna ook te noemen KNLTB)
e.   Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f.    Het uitschrijven van, en het deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie;
g.   Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
h.   Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienst staan;
i.     Alle hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.
LEDEN
Artikel 4.
 1. De vereniging kent :   a. seniorleden, b. ereleden, c. leden van verdiensten, d. juniorleden en e. ondersteunende leden
 2. Seniorleden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben en leden van verdiensten zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die tot erelid dan wel lid van verdiensten zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8 lid 3.
 4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 5. Ondersteunende leden zijn zij, die  in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben, behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12 lid 4, overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5.
 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede zijn ondertekend door de persoon die de macht uitoefent over deze minderjarige.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van 2/3 van de geldige uitgebrachte stemmen.
 4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst zijn kunnen geen lid van de vereniging zijn.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.
 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
        a.   Door het overlijden van het lid;
b.   Door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c.   Door opzegging namens de vereniging, deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d.   Door ontzetting, deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en /of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden, de opzegging moet voor één januari in het bezit zijn van het bestuur.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijner opzichte uit te sluiten.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daarmee ten spoedigst schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 7. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7.
 1. Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene ledenvergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene ledenvergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting van het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslaging deel te nemen.
 3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.
CONTRIBUTIE
Artikel 8.
 1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden, ondersteunende leden, ereleden en leden van verdiensten daaronder niet begrepen, een entreegeld moeten betalen.
 3. Ereleden en leden van verdiensten zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en juniorleden te verlenen.
 4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden en betalen ereleden en leden van verdienste de KNLTB-contributie, welke door de vereniging aan de KNLTB wordt afgedragen.
BESTUUR
Artikel 9.
 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie eenentwintig jaar of ouder moeten zijn.
 2. Bestuursleden moeten worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden van verdiensten. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.
 3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
 5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te alle tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht innen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden toegepast.
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10.
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris,  de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
a.   Het huren, verhuren of op andere wijze gebruik tot genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b.   Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:
a.   Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b.   Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt;
c.   Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
d.   Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
e.   Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
f.    Het aangaan van dadingen;
g.   Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen géén beroep gedaan kan worden
 1. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden
 2. Het bestuur kan uit de senior-,  junior-, ereleden en/of leden van verdiensten één of meer commissies instellen, waarvan den leden voor een periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseurs worden toegevoegd.
 3. Over alles wat niet door de wet, statuten of (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het bestuur.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.
 1. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.
 2. Het bestuur is verplicht met de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden aangetekend.
 3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie aan tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening van verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 12 lid 3 komen onder meer aan de orde:
a.   De notulen van de laatstgenoemde algemene vergadering;
b.   Het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid3;
c.   Het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4;
d.   De rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid3;
e.   De benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
f.    De vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
g.   De begroting van het nieuwe verenigingsjaar;
h.   De verkiezing van de voorzitter en het bestuur;
i.     De verkiezing van de andere bestuursleden;
j.    De verkiezing van commissies;
k.   Voorstellen van de zijde van het bestuur;
l.     Voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;
m. Wat verder ter tafel komt.
 1. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. Voorts is het bestuur een schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
 Artikel 13.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdiensten van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. Ieder aanwezig stemgerechtigd lid kan maximaal één stem bij volmacht uitbrengen.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel 15.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treed één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen  gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.
BESLUITVORMING
Artikel 16.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voortel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien tenminste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemming plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming  het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.In geval van een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beid is gekozen.
 7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmingen niet rakende verkiezingen van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bijacclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.
 9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht al een besluit van de algemene vergadering.
 10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.
 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede algemene vergadering bi8jeen geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treed niet in werking nadat:
a.   Het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en
b.   Van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.
ONTBINDING
Artikel 18.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19.
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen recht bevat, noch met de statuten.
De comparant is mij, notaris bekend,………WAARVAN AKTE,………in minuut opgemaakt, is verleden te Bussum, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Getekend) O.J. van der Heul; E. Spierings.
VOOR AFSCHRIFT